carles-magraner-ivo-rovira-ana-ponce.jpg
cdm-fotografa-rovira-ponce.jpg
cdm-ministrers-alta.jpg
cmagraner.jpg
file_02.jpg
ivo-rovira-ana-ponce_1.jpg
ivo-rovira-ana-ponce_2.jpg
carles-magraner-ivo-rovira-ana-ponce.jpg
Fotografía: Ivo Rovira y Ana Ponce ©